G

0937 48 18 98

 

Nếu bạn có lợi thế về Tiếng Hoa;
Bạn yêu thích công việc Phát triển Đại lý;
Và có tham vọng mở rộng các mối quan hệ xã hội, phát triển nghề nghiệp của bản thân;
Hãy gia nhập cùng chúng tôi!