Bước 6: Nhận hàng hóa tại kho của các hãng hàng không vận tải